/
Karta Informacyjna

OFERTA SZCZEGÓŁOWA

PLANUJESZ INWESTYCJĘ W OBSZARACH CHRONIONYCH LUB NATURA 2000?

POZNAJ SZCZEGÓŁY NASZEJ OFERTY.

Z uwagi na różnorodność zleceń koszt opracowań ustalany jest indywidualnie gdyż jest zależy od rodzaju oraz zakresu inwestycji, lokalizacji oraz charakteru przedsięwzięcia. Serdecznie zapraszamy do kontaktu aby uzyskać szczegółowe informacje o współpracy.

 • KARTY INFORMACYJNE PRZEDSIĘWZIĘCIA

  to dokumenty niezbędne na terenach objętych różnymi formami ochrony przyrody.
 • KONCEPCJE ARCHITEKTONICZNE

  jest to integralny załącznik do KARTY INFORMACYJNEJ w sytuacjach, gdy inwestycja położona jest w terenie o wyjątkowych walorach środowiskowych – dopasowanie zakresu i formy planowanej inwestycji do miejsca w którym ma być zlokalizowana.
 • KONCEPCJE URBANISTYCZNE

  to część uzupełniająca Koncepcję Architektoniczną załączana do KARTY INFORMACYJNEJ obrazująca zagospodarowanie terenu przyszłej inwestycji.
 • WNIOSKI DLA DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH

  są konieczne do uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, zgody na realizację przedsięwzięcia oraz niezbędnej w tym zakresie dokumentacji.
 • EKSPERTYZY ORAZ DORADZTWO INWESTYCYJNE

  Zarówno z tematyki ochrony środowiska oraz prawa.
 • RAPORTY O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA

  to niezwykle szczegółowe opracowania określające stan środowiska oraz oddiaływanie przedsięwzięcia inwestycyjnego na środowisko.
 • PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

  opracowane dla Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
 • ANALIZY I INWENTARYZACJE ZASOBÓW PRZYRODY

  obejmująca zbiorowiska roślinne, zespoły ptaków oraz typy siedlisk, które znajdują się na terenach przeznaczonych pod inwestycje w kontekście formy ochrony NATURA 2000
 • OPRACOWANIA EKOFIZJOGRAFICZNE

  dla Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
 • DECYZJE LOKALIZACYJNE

  sporządzanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz profesjonalne doradztwo na każdym etapie procesu postępowania administracyjnego.