Karta Informacyjna

PODSTAWOWE INFORMACJE

JAK WYGLĄDA PROCEDURA ŚRODOWISKOWA I CO WCHODZI W JEJ SKŁAD?

CZYM JEST OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO?

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko pozwala oszacować wszelkie nagatywne szkutki mające związej z realizajcą przedsięwzięcia. Procedurę tą reguluje art. 46-57 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawa ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z poźn. zm.).

 • Dla danej inwestycji procedura prowadzona może być tylko raz i kończy się uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która może być początkiem w architektonicznym procesie inwestycyjnym i wiąże się z realizacją inwestycji, bądź całkowicie ją odrzuca.

 • W chwili zmiany zamierzenia inwestycyjnego, procedura ta może zostać powtórzona wraz z nowymi wytycznymi dla inwestycji.

CZYM SĄ PROCEDURY ŚRODOWISKOWE?

Podczas ubiegania się o uzyskanie pozwolenia na budowę, a co za tym idzie rozpoczęcia i ukończenia planowanej inwestycji, bardzo często wymagane jest wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanej inwestycji. Procedury środowiskowe zostały wprowadzone do prawa polskiego w wyniku ujednolicenia go z prawem unijnym. Na skutek owych zmian, każda nowa inwestycja znajdująca się na obszarach NATURA 2000 wymaga uruchomienia procedury środowiskowej.

 • Na sieć NATURA 2000 to 420 Obszarów o całkowitej powierzchni: 6 450 000ha
  ( obszar ten stanowi ponad 17,5% powierzchni całego kraju )
 • Na sieć składają się 141 obszary SPA ( Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków )
  oraz 279 obszarów SAC ( Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk ).
 • Na terenie kraju występują 823 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty.
 • W województwie podkarpackim 52% powierzchni to obszary sieci Natura 2000.
 • W województwie małopolskim 67% powierzchni to obszary sieci Natura 2000.

Również inwestycje mogące znacząco oddziaływać na środowisko, wymagają przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko.Procedura ta wiąże się z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz z przepisami o ochronie środowiska. Jej zadaniem jest określenie, czy dana inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko naturalne bądź społeczne. Bada się, czy inwestycja została prawidłowo zaplanowana, oraz czy z jej realizacją oraz korzyściami płynącymi z jej realizacji nie wiążą się bezpośrednie straty dokonane środowisku lub czy korzyści związane z przedsięwzięciem zrekompensują w jakiś sposób owe straty.

CO PODLEGA PROCEDURZE OCENY ODDZIAŁYWANIA?

Według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397) planowane inwestycje muszą być zaliczone do jednej z danych kategorii:

 • Planowane przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
  Przedsięwzięcia z tej grupy wymagają sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
 • Planowane przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
  Na przedsięwzięcia z tejże grupy obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
  może być ustalony.
 • Przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000 a nie jest bezpośrednio związane z ochrona tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony.
 • Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar NATURA 2000
  został stwierdzony na podst. Art. 96 ust. 1

CZYM JEST KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA?

Karta informacyjna przedsięwzięcia jest załącznikiem do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji mogącej znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W dokumencie tym zawarte są podstawowe informacje o danej inwestycji.

Organ administracyjny na podstawie zawartych w tym dokumencie informacji nakazuje przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko bądź od tego odstępuje. Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.)


Karta informacyjna zawierać powinna w szczególności dane o:

 • rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia
 • powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną
 • rodzaju technologii
 • ewentualnych wariantach przedsięwzięcia
 • przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii
 • rozwiązaniach chroniących środowisko
 • rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko
 • możliwym transgenicznym oddziaływaniu na środowisko
 • obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.

Najistotniejszym elementem procedury oceny oddziaływania na środowisko jest Raport o Oddziaływaniu na Środowisko. Raport jest załącznikiem do wniosku w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji mogącej znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogącej potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Dokument ten jest szczegółowym opisem danej inwestycji oraz zawiera ocenę, jaki wpływ planowana inwestycja wywierać będzie na środowisko podczas kolejnych etapów jej realizacji – mowa tu, o budowie, eksploatacji oraz likwidacji inwestycji. Raport określa również rozwiązania technologiczne, techniczne i organizacyjne, przez których zastosowanie, możliwe będzie dotrzymanie standardów, jakości środowiska, również poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.
Stosownie do art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r.)


Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać:

 • opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania,
 • opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
 • opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;
 • opis analizowanych wariantów
 • określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko;
 • uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko.
 • opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko.
 • opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
 • dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:
 • jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
 • wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej;
 • przedstawienie zagadnień w formie graficznej;
 • przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 • analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;
 • przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
 • wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;
 • streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu;
 • nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;
 • źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

PROCEDURA ADMINISTRACYJNA DLA UZYSKANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ.

1. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – organem rozpatrującym wniosek na tym etapie jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
2. Zwrócenie się wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (14 dni) o opinię, co do konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalenia zakresu raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a w przypadku decyzji dot. Art. 72 dodatkowo do właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
3. Stwierdzenie konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko, sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko z określeniem jego zakresu (30 dni).

LUB

4. Brak stwierdzenia o konieczności sporządzenia w/w procedury i raportu – wtedy Jeżeli działka położona jest na terenie obowiązującego MPZP, inwestor przedkładając stosowną dokumentację sporządzoną Przez Nasz Zespół Projektowy, występuje o pozwolenie na budowę , jeśli działka położona jest w obszarze na którym nie ma obowiązującego MPZP, występuje o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego, którą również opracowuje Nasz Zespół Projektowy.
5. Wykonanie projektu przez Nasz Zespół Projektowy.
6. Złożenie wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta raportu o oddziaływaniu na środowisko.
7. Podjęcie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta następujących kroków:
- podanie do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu procedury oddziaływania na środowisko
- zasięgnięcie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (30 dni),
    w przypadku decyzji dot. Art. 72 dodatkowo Państwowego Inspektora Sanitarnego (30 dni)
- wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
- podanie do publicznej wiadomości informacji o publicznej wiadomości

OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
(Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397)

[ Zobacz Dokument ]

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
(Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227)

[ Zobacz Dokument ]

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
(Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)

[ Zobacz Dokument ]

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
(Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880)

[ Zobacz Dokument ]